Autonómica:
Lei galega para a igualdade de mulleres e homes: http://sgi.xunta.es/document/DOG_pdf/lei%207-2004.pdf
Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: http://sgi.xunta.es/document/DOG_pdf/lei%2011-2007.pdf
Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia: http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/D2E6?OpenDocument

Estatal:
Ley Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf